lnwshop logo

FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง

FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง
FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 1FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 2FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 3FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 4FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 5FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 6FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 7FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 8FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 9FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 10FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 11FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 12FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 13FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 14FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 15FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 16FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 17FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 18FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 19FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 20FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 21FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 22FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 23FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 24FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 25FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 26FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 27FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 28FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 29FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 30FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 31FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 32FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 33FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 34FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 35FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 36FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 37FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 38FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 39FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 40FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 41FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 42FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 43FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 44FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 45FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 46FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 47FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง thumbnail 48
หมวดหมู่ กระชับสัดส่วน, ควบคุมน้ำหนัก
ราคา 390.00 บาท
น้ำหนักรวมกล่อง 145 กรัม
แก้ไขล่าสุด 5 ก.พ. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
ขออภัย สินค้าหมดค่ะ
Share
Scan this!

FIBERRY MIX EX ไฟเบอร์รี่ มิกซ์ อีเอ็กซ์ อุดมด้วยเส้นใยอาหาร รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง

 

ลาขาดปัญหาท้องผูก ปรับสมดุลการขับถ่าย สร้างสุขภาพดีได้จากภายใน Detox ลำไส้ ผอม

ปลอดภัย เห็นผลจริง อุดมด้วยเส้นใยอาหาร (Fiber) รสอร่อย ดื่มง่าย ลดพุง ขจัดสารพิษ

 

ทำไมต้องดีท็อกซ์???

 

ร่างกายต้องเผชิญกับสารพิษจากมลภาวะ อาหาร หรือแม้แต่ความเครียดการดีท็อกซ์ช่วยให้

ร่างกายขจัดของเสียสารพิษออกไป ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ

 

ดีท็อกซ์ล้างลำไส้ทำได้ง่ายๆ เช่นความสะอาดและขจัดของเสียที่ตกค้างในลำไส้โดยทานผัก

และผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูง แต่ถ้าหากทานผักผลไม้ไม่เพียงพอแค่ใช้ตัวช่วย FIBERRY

MIX EX เพียง 1 ซอง ก่อนนอน ตื่นมาขับถ่ายคล่องสุขภาพดี

 

   – เส้นใยอาหารสูงเพิ่มกากอาหารและปริมาณอุจจาระให้ระบบขับถ่ายปกติ

 

   – ขับถ่ายสะดวก บรรเทาอาการท้องผูก ลำไส้แปรปรวน และริดสีดวงทวาร

 

   – เร่งการเผาผลาญไขมัน ลดไขมันส่วนเกินและลดคอเลสเตอรอล

  

   – ดีท็อกซ์ขจัดของเสียสะสม ทำความสะอาดลำไส้

 

   – ช่วยย่อยอาหารและควบคุมความอยากอาหาร

 

   – ปรับสมดุลน้ำตาลและความดันในเลือด

 

   – มีสารต้านอนุมูลอิสระ

 

   – ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน

 

   – เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

 

อิ นูลิน : ลดคอเลสเตอรอลและไขมันส่วนเกินอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายน้ำ มีพรีไบโอติก

ช่วยดูดซึมสารอาหารเพิ่มกากอาหารและปริมาณอุจจาระเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียที่มี

ประโยชน์ในลำไส้ช่วยให้ระบบขับถ่ายปกติ

 

ไซ เลียมฮัสก์ : ลดการดูดซึมไขมันสู่ร่างกาย ปรับสมดุลน้ำตาลในเลือดดูดซับน้ำทำให้รู้สึกอิ่ม

ทำให้ระบบการทำงานและการบีบตัวของลำไส้ใหญ่มีประสิทธิภาพช่วยให้ระบบขับถ่ายสะดวก

บรรเทาอาการท้องผูกและลำไส้แปรปรวน

 

เสาวรส : ช่วยลดน้ำหนัก มีสารต้านอนุมูลอิสระ เส้นใยอาหารสูงช่วยย่อยอาหารและทำความ

สะอาดลำไส้

 

ทับทิม : ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดไขมัน ลดคอเลสเตอรอล ลดความดันช่วยให้ผิวพรรณอ่อน

เยาว์ บำรุงผิวพรรณสุขภาพดี

 

พรุน : อุดมด้วยวิตามิน เส้นใยอาหารสูง ควบคุมความอยากอาหารช่วยย่อยอาหาร บรรเทา

อาการท้องผูก

 

เบ ต้า แคโรทีน : เพิ่มภูมิต้านทาน เปลี่ยนเป็นวิตามินเอช่วยบำรุงสายตา ต้านอนุมูลอิสระ

ป้องกันสารพิษและป้องกันความเสื่อมของเซลล์ ชะลอความแก่

 

มะม่วงแอฟริกัน : ยับยั้งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเร่งอัตราการเผาผลาญไขมัน ลดคอ

เรสเตอรอล ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด

 

ชงดื่มวันละ 1-2 ซอง ก่อนนอน ละลายผลิตภัณฑ์ในน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็น 150-200 มล.

แล้วคนให้ละลาย

 

เลขทะเบียน อย. 13-1-02954-1-0644

 

บรรจุ 7 ซอง ซองละ 10 กรัม น้ำหนักสุทธิ 70 กรัม

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาบ่อวิน ชลบุรี ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ชลบุรี สะสมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาบ่อวิน (ถนนสาย 331) ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

 

CATEGORY

BEST SELLER

RECOMMENDED

790.00 บาท
750.00 บาท
สินค้าหมด

JOIN US

ร้านKonsuayShopping
ร้านKonsuayShopping
/www.konsuayshopping.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

CONTACT US

0925597427 0954597427
facebook

STATISTIC

หน้าที่เข้าชม3,563,068 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด2,388,066 ครั้ง
เปิดร้าน27 พ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท26 เม.ย. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านKonsuayShopping
KonsuayShopping
แหล่งรวบรวมสินค้าความงาม เครื่องสำอาง อาหารเสริม ครีมบำรุง หลากหลายยี่ห้อ
เบอร์โทร : 0925597427 0954597427
อีเมล : konsuayshopping@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก