lnwshop logo

CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน

CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน
CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 1CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 2CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 3CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 4CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 5CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 6CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 7CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 8CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 9CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 10CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 11CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 12CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 13CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 14CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 15CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 16CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 17CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 18CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 19CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 20CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 21CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 22CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 23CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 24CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 25CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 26CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 27CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 28CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 29CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 30CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 31CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 32CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 33CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 34CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 35CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 36CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 37CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 38CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 39CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 40CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 41CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 42CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 43CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 44CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 45CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 46CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 47CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 48CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 49CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 50CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 51CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 52CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 53CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 54CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 55CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 56CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 57CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 58CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 59CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 60CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 61CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 62CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 63CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน thumbnail 64
หมวดหมู่ แป้งพับ, แป้งเค็ก, แป้งฝุ่น,แป้งน้ำ cushion
ราคา 250.00 บาท
น้ำหนักรวมกล่อง 85 กรัม
แก้ไขล่าสุด 7 ก.พ. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
Tags : CHAONANG, แป้งพัฟเจ้านาง, แป้งเจ้านาง, ราคาแป้งเจ้านาง, ซื้อแป้งเจ้านางที่ไหน, แป้งเจ้านาง pantip, แป้งเจ้านาง ราคาส่ง, รีวิวแป้งเจ้านาง pantip, แป้งเจ้านาง facebook, แป้งเจ้านาง ขาย, แป้งเจ้านาง พันทิป, CHAONANG Perfect bright UV 2 way powder foundation SPF 20 PA+++, แป้งพัฟผสมรองพื้น, แป้งเจ้านาง ราคาถูก, ราคาโปรโมชั่น แป้งเจ้านาง, รีวิว แป้งเจ้านาง, แป้งเจ้านาง ดีมั้ย, แป้งเจ้านาง ซื้อที่ไหน, แป้งกันน้ำ, แป้งกันแดด, แป้งกันเหงื่อ, แป้งหน้าเงา, แป้งหน้าวาว, แป้งปกปิด, แป้งควบคุมความมัน, แป้งสำหรับผิวแพ้ง่าย, แป้งคนไทย, สรรพคุณ แป้งเจ้านาง, แป้งเจ้านาง กี่กรัม, แป้งพัฟ ยี่ห้อไหนดี, แป้งพัฟเจ้านาง พันทิป, วิธีใช้ แป้งพัฟเจ้านาง, แป้งเจ้านาง อย., ขายแป้งเจ้านาง, แป้งพัฟเจ้านาง ซื้อที่ไหน, แป้งเจ้านาง ขายที่ไหน
แป้งเจ้านาง (C21 สำหรับผิวขาวเหลือง)
แป้งเจ้านาง (C21 สำหรับผิวขาวเหลือง)
ราคา 250.00 บาท
น้ำหนักรวมกล่อง 85 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
1
หยิบลงตะกร้า
แป้งเจ้านาง (01 ผิวขาว+ผิวขาวเหลือง)
แป้งเจ้านาง (01 ผิวขาว+ผิวขาวเหลือง)
ราคา 250.00 บาท
น้ำหนักรวมกล่อง 85 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
1
หยิบลงตะกร้า
แป้งเจ้านาง (02 ผิวสองสี)
แป้งเจ้านาง (02 ผิวสองสี)
ราคา 250.00 บาท
น้ำหนักรวมกล่อง 85 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
1
หยิบลงตะกร้า
แป้งเจ้านาง (03 ผิวสีแทน ผิวเข้ม)
แป้งเจ้านาง (03 ผิวสีแทน ผิวเข้ม)
ราคา 250.00 บาท
น้ำหนักรวมกล่อง 85 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
1
หยิบลงตะกร้า
1
แสดงชิ้นที่ 1-4 จากทั้งหมด 4 ชิ้น

CHAONANG แป้งพัฟเจ้านาง แป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ ผิวผ่อง หน้าเด้ง คุมมัน

กันน้ำ กันเหงื่อ ผิวเป๊ะตลอดวัน

 

CHAONANG Perfect bright UV 2 way powder foundation SPF 20 PA+++

แป้งพัฟเจ้านาง เเป้งผสมรองพื้นสูตรพิเศษ สามารถปรับให้เข้ากับสีผิวได้ เน้นการปกปิด

เกลี่ยง่าย มีคุณสมบัติกันน้ำ กันเหงื่อ ติดทนนาน เเละไม่เป็นคราบ สีเเป้งไม่เปลี่ยนไม่หมอง

คล้ำระหว่างวัน ช่วยให้ผิวหน้าคุณฉ่ำวาว เเลดูมีสุขภาพดี

 

แป้งพัฟเจ้านาง ช่วยในการบำรุง ด้วยสารสกัดจากน้ำมันตับปลาฉลาม พร้อมทั้งปกป้องผิวคุณ

จาก
UVA เเละ UVB อันเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยก่อนวัย มีค่า SPF 20 PA+++ ผิวหน้า

ของคุณจะผ่องเด้งนานตลอดวัน ด้วยส่วนผสมที่ดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้า บวกกับ

เทคโนโลยี
Soft Focus ซึ่งช่วยอำพรางริ้วรอย เเละจุดบกพร่องให้เลือนหายไปทันทีที่ใช้

99.98% ของผู้ที่ทดลองใช้ ใช้แล้วไม่แพ้

 

คุณสมบัติของ แป้งพัฟเจ้านาง

 

   - แป้งเจ้านางสูตรพิเศษ ปกปิด เนียน สวย ใส ไร้รอยหมองคล้ำ

 

   - เหมาะสำหรับผิวคนแพ้ง่าย

 

   - ไม่จำเป็นต้องทารองพื้น สวยใสดุจธรรมชาติ

 

   - ผ่อง เด้ง บางเบา ดูดี มีออร่า

 

   - ไม่มัน ไม่เยิ้ม กันน้ำ กันเหงื่อ 100% ผ่านการทดสอบมาแล้ว

 

   - สวยท้าลม ท้าฝน ท้าแดด ไม่ว่าฤดูไหนๆ ก็สวยไร้เทียมทาน

 

   - ออกกำลังกาย ว่ายน้ำ ดราม่า ร้องให้ ไม่เลอะ ไม่ร่วง ไม่หลุดลอก ไม่ว่ากิจกรรมไหนๆ

ก็ขาดไม่ได้

 

   - ไม่หมองคล้ำระหว่างวัน ตบทีเดียว เอาอยู่

 

   - ติดทนนานตลอดทั้งวัน ทั้งคืน ทั้งตอนเช้า ทั้งตอนตื่น ก็ยังสวย

 

   - เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย

 

5 สารสกัดเด่นในแป้งพัฟเจ้านาง

 

1. SQUALANE นำเข้าจากญี่ปุ่น ให้ช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำของผิว ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น

เเละสุขภาพดี ไม่อุดตันผิว ทาแล้วไม่มัน น้ำมันจาก ตับปลาฉลาม มีองค์ประกอบคล้าย

กับน้ำมันในผิวมนุษย์มากที่สุด เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว รวมถึงผิวมัน และผิวเแพ้ง่าย

 

2. Mica นำเข้ามาจาก Merck เยอรมัน ช่วยปกปิดให้ผิวแลดูเนียน ขาว กระจ่างใส

เป็นธรรมชาติ

 

3. Silica ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้า ช่วยปิกปิดจุดบกพร่อง และยังช่วยให้แป้ง

ติดหน้าทนนานขึ้นด้วย

 

4. Titanium Dioxide ช่วยป้องผิวหน้าของคุณจากรังสี UVA และ UVB อันเป็นสาเหตุของ

การเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร มี
SPF 20 PA+++ มาตรฐานระดับสากล

 

5. Allantoin ช่วยลดการอักเสบของผิว จากรังสี UV ซ่อมเเซมผิวหนังที่เเพ้ง่าย ให้กลับมา

เรียบเนียน เเลดูสดใส

 

แป้งพัฟเจ้านาง มีให้เลือก 2 เบอร์

 

- เบอร์ 1 สำหรับคนผิวขาว+ขาวเหลือง

 

- เบอร์ 2 สำหรับคนผิวสองสี (มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถปรับให้เข้ากับสีผิวได้)

 

- เบอร์ 3 สำหรับสาวผิวสีแทน สาวผิวเข้ม

 

**สำหรับคนผิวขาวเหลือง สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 เบอร์ ค่ะ**

 

วิธีใช้ แป้งพัฟเจ้านาง มี 2 วิธี ให้เลือก

 

- วิธีที่ 1 สามารถทาแบบแห้ง คือใช้พัฟแตะแป้ง แล้วมาแตะทั่วๆ หน้าเลย ใครที่ผิวดีๆ

ไม่อยากให้แลดูหนามาก ไม่ต้องทารองพื้นก็ได้นะค้ะ อาจจะเเค่ทาเบสปรับสีผิว แล้วตบด้วย

แป้งเบาๆ หรือถ้าใคร มีปัญหาเรื่องผิว ก็ทารองพื้นไปก่อน แล้วตบด้วยแป้งเจ้านางอีกที

ก็จบสวยจร้า หรือจะฉีดน้ำแร่เพื่อความสดชื่น และให้ผิวดูฉ่ำก็ได้นะคะ

 

- วิธีที่ 2 ใช้พัฟจุ่มน้ำ บิดหมาดๆ แล้วแตะแป้ง แล้วตบให้ทั่วหน้า

 

เลขที่จดแจ้ง : 10-1-5880046

 

น้ำหนักสุทธิ 10 กรัม

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
คุณแจม
คุณแจม
180.180.157.x
28 มิ.ย. 2560 07:52 น.
หัวข้อ :ขอไอดีไลน์ทางร้านคะ
อยากทราบรายละเอียด จึงอยากขอไอดีไลน์ทางร้านเพื่อสอบถามค่ะ
ไม่สะดวกทางเว็บไซส์ ขอบคุณค่ะ
ธ.กสิกรไทย สาขาบ่อวิน ชลบุรี ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ชลบุรี สะสมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาบ่อวิน (ถนนสาย 331) ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

 

CATEGORY

BEST SELLER

RECOMMENDED

790.00 บาท
750.00 บาท
สินค้าหมด

JOIN US

ร้านKonsuayShopping
ร้านKonsuayShopping
/www.konsuayshopping.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

CONTACT US

0925597427 0954597427
facebook

STATISTIC

หน้าที่เข้าชม3,563,397 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด2,388,329 ครั้ง
เปิดร้าน27 พ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท26 เม.ย. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านKonsuayShopping
KonsuayShopping
แหล่งรวบรวมสินค้าความงาม เครื่องสำอาง อาหารเสริม ครีมบำรุง หลากหลายยี่ห้อ
เบอร์โทร : 0925597427 0954597427
อีเมล : konsuayshopping@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก