lnwshop logo

SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน

SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน
SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 1SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 2SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 3SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 4SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 5SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 6SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 7SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 8SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 9SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 10SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 11SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 12SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 13SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 14SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 15SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 16SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 17SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 18SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 19SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 20SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 21SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 22SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 23SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 24SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 25SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 26SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 27SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 28SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 29SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 30SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 31SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 32SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 33SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 34SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 35SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 36SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 37SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน thumbnail 38
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า
ราคา 920.00 บาท
น้ำหนักรวมกล่อง 325 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 24 ธ.ค. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
1
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
Tags : SEWA INSAM ESSENCE, เซวา อินซัม เอสเซ้น, น้ำโสมเซวา, น้ำตบโสมเกาหลี, SEWA INSAM ESSENCE ดีเจวุ้นเส้น, น้ำโสมเซว่า by วุ้นเส้น, เซว่าน้ำโสม วุ้นเส้น, Sewa by woonsen, sewa, SEWA INSAM ESSENSE, sewa วุ้นเส้น, ครีมของวุ้นเส้น, sewa ราคาส่ง, sewa ราคาถูก, sewa ของแท้, เซว่าวุ้นเส้น, เซว่าเอสเซ็น, เซว่าเอสเซ้นส์, เซว่าอินเเซมเอสเซ้นส์, ครีมเซว่า, Sewathailand, เซว่าของวุ้นเส้น, เซว่าราคาส่ง, เซว่าราคาถูก, เซว่า, เซวา, เซว่าขวดสีแดง, เซว่าน้ำโสม, เซน่า, เซว่าน้ำโสม ดีไหม, รีวิว sewa วุ้นเส้น, น้ำตบวุ้นเส้น, น้ำโสมเซวา ของแท้, น้ำโสมเซวา ดีไหม, น้ำโสมเซวา ใช้ยังไง, น้ำโสมเซวา ราคา, ขาย น้ำโสมเซวา, รีิวิว น้ำโสมเซวา, น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น, SEWA By วุ้นเส้น ราคา, ขาย SEWA By วุ้นเส้น, รีวิว SEWA By วุ้นเส้น, SEWA By วุ้นเส้น, SEWA By วุ้นเส้น ของแท้, SEWA By วุ้นเส้น ดีไหม, SEWA By วุ้นเส้น ใช้ยังไง

SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา by วุ้นเส้น น้ำตบโสมเกาหลี

รูขุมขนเล็ก ยกกระชับ ผิวแน่นกระจ่างใสใน 7 วัน

 

SEWA INSAM ESSENCE น้ำโสมเซวา ตอบโจทย์ ทุกสิ่งที่ผิวต้องการ ปัญหาผิวต่างๆ

ในวัย
30 up จะหมดไป ท้าพิสูจน์ถึงความกระจ่างใส ผิวไร้รูขุมขน ยกกระชับ ริ้วรอยจาง

ลงภายใน
7 วัน น้ำโสม สกัดจากโสมเกาหลีเข้มข้น ผิวสวยไร้ริ้วรอย หมดปัญหาเรื่องรูขุมขน

ปรับผิวให้เรียบเนียน กระจ่างใสดูมีเลือดฝาด เนื้อสัมผัส สีน้ำตาลแดงที่มาจาก โสมแดง

และสมุนไพรกว่า
30 ชนิด ธรรมชาติล้วนๆ 99% ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่อันตรายต่อผิว

ที่ทำเกิดอาการแพ้ และระคายเคือง

 

SEWA INSAM ESSENCE น้ำโสมเซวา นวัตกรรมล้ำหน้า เอสเซนส์สูตรใหม่ของน้ำโสมเซวา

ช่วยกระชับรูขุมขน และริ้วรอยต่างๆ ที่เห็นได้ชัด ให้ดูลดเลือนลง พร้อมกับปรับผิวให้เรียบเนียน

ดูมีเลือดฝาด เปล่งประกายความสวยของผิว

 

SEWA INSAM ESSENCE เอสเซนส์เลอค่า ที่ช่วยบำรุงผิวทุกวันในขั้นตอนแรก และขั้นตอน

สุดท้ายของการบำรุง เนื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นสูง ด้วยสารสกัดโสม และสมุนไพรมากกว่า
30 ชนิด

ช่วยให้ผิวแน่นกระชับ รูขุมขนดูลดเลื่อน ริ้วรอยจางลง ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น อิ่มเอิบ เอสเซนส์

ให้สัมผัสความชุ่มชื่นบางเบา ซึมซาบ ลงสู่ผิว จนรู้สึกได้ทันทีที่ใช้ครั้งแรก

 

คุณสมบัติน้ำโสมเซวา 10 ประการต่อ 1 ครั้งที่ใช้

 

   - ช่วยให้รูขุมขนเล็กลง

 

   - ช่วยลดจุดด่างดำ ฝ้า กระ จางลง

 

   - ช่วยผิวยกกระชับผิวหน้า

 

   - ช่วยปรับสภาพสีผิวให้สม่ำเสมอ

 

   - ช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย

 

   - ช่วยฟื้นฟูและบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึก

 

   - ผิวนุ่มเนียนขึ้น

 

   - ผิวดูเปล่งปลั่งสดใส

 

   - ลดความหย่อนคล้อยของใบหน้า

 

   - ผิวอิ่มเอิบ แน่นฟู

 

วิธีใช้ SEWA INSAM ESSENCE เซวา อินซัม เอสเซ้น น้ำโสมเซวา :

 

   - ทำความสะอาดผิวหน้า ใช้เป็นขั้นตอนแรกของการบำรุง โดยใช้ SEWA INSAM ESSENCE

2-3 ปั้ม ลงบนฝ่ามือ แล้วค่อยๆ ตบเบาๆ ให้ทั่วใบหน้า และลำคอ

 

   - สามารถใช้ SEWA INSAM ESSENCE ในขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงผิว

 

   - ใช้เป็นประจำทุกวัน เช้า-เย็น

 

เลขที่จดแจ้ง : 10-2-6010041485

 

ปริมาณสุทธิ 120 ml.

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาบ่อวิน ชลบุรี ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ชลบุรี สะสมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาบ่อวิน (ถนนสาย 331) ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

 

CATEGORY

BEST SELLER

RECOMMENDED

790.00 บาท
750.00 บาท
สินค้าหมด

JOIN US

ร้านKonsuayShopping
ร้านKonsuayShopping
/www.konsuayshopping.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

CONTACT US

0925597427 0954597427
facebook

STATISTIC

หน้าที่เข้าชม3,562,039 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด2,387,295 ครั้ง
เปิดร้าน27 พ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท25 เม.ย. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านKonsuayShopping
KonsuayShopping
แหล่งรวบรวมสินค้าความงาม เครื่องสำอาง อาหารเสริม ครีมบำรุง หลากหลายยี่ห้อ
เบอร์โทร : 0925597427 0954597427
อีเมล : konsuayshopping@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก